ເຂັມສັກຢາຄວາມປອດໄພ Retractable Manual

ເຂັມສັກຢາຄວາມປອດໄພ Retractable Manual